Jedná se o dobrovolné sdružení zákonných zástupců žáků a občanů, kteří se zajímají o práci školy a výchovu dětí a mládeže. Občanské sdružení SEN bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra ČR 6. 6. 2005.

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., bylo občanské sdružení SEN přeregistrováno na spolek SEN. Spolek je dobrovolným sdružením zákonných zástupců žáků a  občanů, kteří se zajímají o práci školy a o výchovu dětí a mládeže. Členem spolku je občan uvedený v členství, starší 18 let, který souhlasí se stanovami. Člen má právo aktivně se podílet na každé činnosti spolku, volit a být volen do jeho orgánů a osobně se účastnit schůzí spolku a rady. Jeho hospodaření se řídí obecně platnými právními předpisy.

Cíl sdružení:

  • podpora výchovně vzdělávací práce školy, především akcí nad rámec vyučování
  • koordinace výchovného působení rodiny a školy
  • správa finančních prostředků sdružení
  • organizační a finanční podpora sportovních a kulturních akcí pro žáky školy

Zdroje financí:

  • dary a příspěvky fyzických a právnických osob
  • dotace a granty poskytnuté státními nebo jinými orgány
  • výnosy z hospodářské činnosti sdružení

Vzhledem k tomu, že sdružení disponuje s poměrně malým finančním obnosem, nebyl zřízen účet u žádného finančního ústavu. V případě, že by byl náš grant schválen, použili bychom účtu školy, při které bylo sdružení založeno.

Současné vedení  spolku:

  • PhDr. Dagmar Sokolová – učitelka ZŠ
  • Mgr. Daniela Petrová – učitelka ZŠS
  • Hana Vágnerová – zástupce rodičů