Účel dotace: Posílení školy jako instituce připravené na práci s žáky se sociálním znevýhodněním a heterogenními kolektivy obecně, a jako instituce zastávající respektované místo ve školské soustavě daného regionu.

Cílem je zvýšení školní úspěšnosti našich žáků, jejich motivace k učení a celkový wellbeing.

Podporované aktivity

A3 Školní sociální pedagog

Cílem aktivity je poskytnout škole personální podporu v podobě pozice školního sociálního pedagoga. Školní sociální pedagog není pedagogickým pracovníkem ve smyslu zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

A8 Pracovník volnočasových aktivit

Cílem aktivity je poskytnout škole personální podporu v podobě pozice pracovníka volnočasových aktivit: odpolední klub, otevřený klub, nízkoprahový klub atp. Pracovník volnočasových aktivit není pedagogickým pracovníkem ve smyslu zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

B1 Pedagogická intervence – doučování

Cílem aktivity je umožnit škole realizaci pedagogických intervencí/doučování pro žáky se sociálním znevýhodněním v průběhu školního roku v míře, která odpovídá množství těchto žáků a charakteru jejich speciálních vzdělávacích potřeb. Koncepce aktivity je založena na reálné situaci školy, ve které aktuální systém realizace pedagogických intervencí (v podobě podpůrného opatření prvního stupně) a jejich financování ze školního rozpočtu nemůže pokrýt potřeby všech žáků se sociálním znevýhodněním, kteří jsou ve škole vzděláváni. Aktivita tak umožňuje škole dodatečné zajištění a financování pedagogických intervencí/doučování v rozsahu odpovídajícím potřebám školy i žáků. Podle individuální situace školy mohou být pedagogické intervence/doučování zajišťovány jak pedagogickými pracovníky školy, tak i s nimi spolupracujícími externisty.

B4 Psychosociální intervence, podpora duševního zdraví dětí a žáků, preventivní práce

Cílem aktivity je umožnit škole realizaci systematických aktivit zaměřených na podporu duševního zdraví a/nebo wellbeingu žáků se sociálním znevýhodněním. Aktivity mohou mít preventivní i intervenční charakter. Záměrem je vytvořit příležitosti pro cílený a systematický rozvoj aktivit, které posílí primární prevenci v činnostech učitelů a zároveň umožní rozšířit možnosti škol v realizaci intervenčních programů šitých na míru dle potřeb třídních kolektivů či jednotlivých žáků. Nástroj by měl mít pozitivní dopad na prožívání žáků a na vztahy žáků a učitelů celkově. Realizace může mít formu jak individuální, tak i skupinové práce s žáky se sociálním znevýhodněním, aktivita ale může cílit také na celý třídní kolektiv, jehož jsou žáci se sociálním znevýhodněním součástí. Podle individuální situace školy mohou být aktivity zajišťované jak pedagogickými pracovníky školy, tak i s nimi spolupracujícími externisty.

B6 Vzdělávací akce pro žáky se zaměřením na zvyšování jejich studijní motivace; adaptační, socializační aktivita

Cílem aktivity je umožnit škole realizaci jednorázové akce nebo sérii na sebe navazujících akcí se zaměřením na podporu studijní motivace, adaptace na vzdělávací prostředí a sociální začlenění žáků se sociálním znevýhodněním. Realizace může mít formu jak individuální, tak i skupinové práce s žáky se sociálním znevýhodněním, aktivita ale může cílit také na celý třídní kolektiv, jehož jsou žáci se sociálním znevýhodněním součástí. Akce mohou být zajišťovány jak pedagogickými pracovníky školy, tak i spolupracujícími externisty.

B7 Zážitkový vzdělávací program pro žáky

Cílem aktivity je umožnit škole realizaci zážitkového programu pro žáky se sociálním znevýhodněním.

B8 Snídaňové kluby pro žáky

Cílem aktivity je umožnit škole realizaci snídaňových klubů pro žáky. Realizace aktivity má formu ranního setkávání žáků s pedagogy v neformální atmosféře doprovázené zdravým občerstvením (společnou snídaní). Žáci se sociálním znevýhodněním díky aktivitě získávají možnost naplnění jedné ze základních biologických potřeb. Odpovídající nutrice je předpokladem pro zvládání školní práce. Zároveň aktivita vede k podpoře vzájemné důvěry mezi žáky a pedagogy, k rozvoji pozitivního vztahu žáka ke škole a k celkově vyšší úrovni wellbeingu žáků. Aktivita je primárně zaměřena na žáky se sociálním znevýhodněním, v souladu s konceptem společného vzdělávání se ale mohou účastnit i ostatní žáci školy.

B9 Školní akce zaměřená na posílení spolupráce s rodiči sociálně znevýhodněných žáků

Cílem aktivity je poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy a dostatečný prostor k diskuzi, umožnit jim podílet se na chodu školní akce, a tím je motivovat k větší spolupráci se školou. Vhodné je naplánovat sérii setkání v trvání 2–4 hodin, která se mohou odehrávat se stejnými nebo s různými skupinami rodičů. Je výhodou zorganizovat setkávání rodičů přímo v prostorách dané školy.

C1 DVPP se zaměřením na společné vzdělávání a inovativní metody a postupy ve vzdělávání (on-line či prezenční forma)

Cílem aktivity je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků, větší porozumění problematice společného vzdělávání a rozšiřování znalostí metod, které je možné ve společném vzdělávání využít (jako prvotní krok k proměně postupů, přístupů a postojů). Vzdělávací aktivity pedagogických pracovníků cílí na zlepšení výsledků učení žáků s nízkým SES, dosažení jejich wellbeingu, školního úspěchu a maximálního posunu v zóně nejbližšího rozvoje (bez ohledu na jejich rodinné zázemí) a na posílení jejich motivace k učení.

Projekt je v celkové částce Kč 1.600.404,-