Základní škola a Praktická škola, Broumov, je správce osobních údajů a zpracovává osobní údaje žáků, jejich zákonných zástupců a jimi pověřených osob.
Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:
-jméno a příjmení
-rodné číslo (popřípadě datum narození)
-státní občanství
-místo narození
-místo trvalého pobytu
-údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání
-datum zahájení vzdělávání ve škole
-údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole
-vyučovací jazyk
-údaje o znevýhodnění žáka
-údaje o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského ařízení, o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi
-údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
-datum ukončení vzdělávání ve škole

Tyto údaje jsou zpracovávány ve veřejném zájmu a na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a jsou zpracovávány za účelem vedení školní matriky, seznamů dětí, kroniky školy, knihy úrazů, označování věcí dětí a seznamů oprávněných osob.

Dále jsou zpracovávány audiovizuální záznamy, které slouží pouze k prezentaci činnosti školy a pro potřeby dětí a jejich zákonných zástupců. Tyto záznamy jsou publikovány na webu školy, v Broumovském zpravodaji, výstavkách prací ve škole. Ve škole se provozuje kamerový systém. Provoz systému  zohledňuje ochranu práv žáků, zaměstnanců a návštěvníků školy ve vztahu k zájmům školy. Na základě školského zákona jsou údaje poskytovány SVP, SPC, PPP, Městskému úřadu (odbor školství, sociální) a ČŠI.

Každý, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování a může na rozsah a způsob zpracování podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dále má právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, má právo kdykoli souhlas odvolat. Škola  zpracovává osobní údaje pouze v nezbytně nutné míře a má zpracovány vnitřní postupy pro jejich zabezpečení.

Správce osobních údajů:

Základní škola a Praktická škola, Broumov, Kladská 164, 550 01 Broumov, tel.: 491 522 194, e-mail: skola@skolabroumov.cz

Kontakt na pověřence:

Mgr. Petr Osoba, tel.: 732 396 326, e-mail: poverenec@dsobroumovsko.cz, adresa: Klášterní 1, 550 01 Broumov

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.