Školní družina je denně otevřena od 6:40 – 7:40 hod. a od 11:25 hod. – 14:30 hod.

Po vyučování slouží především dětem zaměstnaných rodičů a dětem dojíždějícím. Žáci zde mají možnost relaxovat, zdokonalovat se ve znalostech a dovednostech, rozvíjet své zájmy. Činnosti družiny vycházejí ze zájmů dětí a momentálních možností. 

Jedná se zejména o činnosti v oblasti:

  • esteticko – výchovné a relaxační (malování, péče o prostředí, odpočinek)
  • pracovně – technické (tvorba výrobků)
  • rekreační činnosti ( využití počítače, internet, stolní hry,sociální hry)
  • sportovní ( hry s míčem, hry v přírodě, závodivé hry)
  • příprava na vyučování (procvičování potřebné látky, psaní domácích úkolů, čtení, doplňování učiva)

Vnitřní řád školní družiny

1. Přihlášku do školní družiny podává zákonný zástupce žáka, který sdělí rozsah docházky a způsob odchodu žáka z družiny. Změny odchodu z družiny v jinou dobu, než jak je uvedeno v zápisním lístku, sdělí rodiče včas  písemně či ústně vychovatelce.
2. O zařazení do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.
3. Provozní doba je od 6:40 – 7:40 hod. a od 11:25 hod. – 14:30 hod.
4. Žáci používají k příchodu a odchodu vchod B.
5. Třídu ŠD odemyká  a  zamyká vychovatelka, která zkontroluje stav učebny.
6. Vstup do třídy je možný pouze v přezůvkách.
7. Žákům je zakázáno přinášet do ŠD předměty, které by mohly ohrozit život a zdraví žáků i pedagogů.
8. Vychovatelka zajišťuje vhodné mikroklimatické podmínky, světelnou pohodu.
9. Každé poranění, nevolnost ohlásí žák ihned vychovatelce, ohlásí jí také každou zjištěnou technickou závadu.
10. Bez dovolení žáci nemanipulují s počítači, rádiem.
11. Při používání ostrých předmětů dbají žáci na dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví.
12. Po ukončení provozu ŠD vychovatelka zkontroluje pořádek ve třídě, zavření oken, vypnutí elektrických přístrojů. Učebnu uzamkne.
13. Žáka si vyzvedne  ze ŠD zákonný zástupce nebo žák odchází sám dle písemného souhlasu zákonného zástupce. Žáka nelze uvolnit ze ŠD na základě telefonického hovoru.
14. Provoz ŠD končí ve 14:30 hod. V případě, že si zákonný zástupce žáka nevyzvedne do 14:40 hod., vychovatelka  se obrátí  na Městskou policii Broumov, (tel. 491 504 222, 602 817 301), která žáka následně předá.
Ve školním roce 2023/2024 bude pravidelný provoz školní družiny zahájen v úterý 2. září 2023 v 6:40 hod.