Přijímací řízení 2024

proběhne od 1. do 20. února 2024

Zápis žáků 2024
ve středu 17. dubna 2024 od 13:00 hod.

Charakteristika školy

Naše škola, která je zřízena podle §16 odst. 9 školského zákona, je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje. Jejími součástmi jsou základní škola, základní škola speciální a střední škola. Patří k ní také školská zařízení – školní družina a školní jídelna.

Umístění školy není zrovna ideální, protože se nachází v okrajové části Broumov – Velká Ves. Žákům s různým stupněm zdravotním postižením poskytuje základní a střední vzdělání. Střední školu představuje Praktická škola jednoletá a dvouletá. Školní družina má jedno oddělení.

Ve výuce cizích jazyků je prvním povinným jazykem anglický jazyk, který je vyučován od třetí třídy. Jako druhý cizí jazyk je povinný ruský jazyk od sedmé třídy. Od září 2022 předmět Informatika se vyučuje na 1. stupni ZŠ již od 4. ročníku 1x týdně.

Pro výuku je k dispozici sedm kmenových učeben. Velký význam pro zkvalitnění výuky bylo nainstalování interaktivních tabulí do dvou tříd prvního stupně a zakoupení dataprojektoru. Ve všech učebnách je možnost připojení k internetu a využití promítacích pláten, notebooků a tabletů. Učebna výpočetní techniky je vybavena 12 počítači s výukovými programy a připojením na internet, tiskárnou, interaktivní tabulí a data projektorem. Učebna je využívána především pro výuku informační a komunikační technologie, je však využívána na výuku dalších předmětů, v odpoledních hodinách je pak využívána školní družinou. Pro výuku praktických činností slouží cvičná kuchyň, keramická dílna, šicí dílna, dílna, tělocvična. Další vybavení pak tvoří sociální zařízení, kabinety, šatny pro žáky, školní družina, ředitelna, kancelář ekonomky, sborovna, kuchyně a jídelna pro provozování školního stravování.

Pro pobyt žáků venku slouží školní zahrada a školní hřiště. Školní zahrada je vybavena pískovištěm, dřevěným altánem a houpačkami, aby ji mohli využívat i v odpoledních hodinách žáci přihlášení do školní družiny k odpočinku a relaxaci.

Na zahradě je umístěn skleník, záhony a ovocný sad a dílna, která slouží k získání praktických dovedností.  Žáci využívají těchto prostor v rámci plnění osnov předmětu Člověk a svět práce.

Součástí školy je školní jídelna. Spolu s kuchyní se nachází v přízemí budovy. Ve školní kuchyni se vaří kolem 200 jídel denně (včetně doplňkové činnosti – pro cizí strávníky). Využívají ji žáci, zaměstnanci školy. K dispozici je výběr ze dvou jídel. Dále se zde připravují svačiny pro žáky. Je zajištěn pitný režim žákům v jídelně školy.

Ve školním roce 2022/2023 zde pokračovalo v pronajatých prostorách odloučené pracoviště SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město nad Metují, kde se připravují žáci v učebním oboru prodavačské práce. Absolventi naší školy, ale i žáci ostatních základních škol, tak mají možnost dalšího vzdělávání. Část prostor školy byla pronajata soukromé mateřské škole Začít spolu.

Výuka probíhala podle ŠVP upraveného podle RVP ZV. Ve výuce žáků ZŠ speciální a Praktické školy žádné změny neproběhly.   Školní vzdělávací programy preferují skupinovou i projektovou činnost, respektujeme zájem žáků, jejich individuální schopnosti, podporujeme tvořivost, zodpovědnost, komunikaci mezi žáky i mezi učiteli a žáky. Snažíme se, aby žáci dodržovali pravidla stanovená školním řádem, učí se sebehodnocení, vzájemnému respektování a toleranci, slušnému chování a vystupování.

Školní družina měla jedno oddělení, které navštěvovalo 14 žáků.  Většina žáků využívala odpolední družinu pravidelně, ranní družinu využívali žáci dojíždějící z okolních vesnic. 2x týdně mají žáci některých tříd odpolední výuku. Na základě rozhodnutí zákonných zástupců i tito žáci využívali družinu v poledních pauzách. Proto zde pracoval také asistent vychovatele.  Družina realizuje výchovně vzdělávací činnosti ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům přípravu na vyučování.

  V rámci zájmového vzdělávání pracovaly kroužky ,,Dovedných rukou“, výpočetní techniky a taneční kroužek.  Zájem žáků však o odpolední činnosti v průběhu školního roku je poměrně velmi malý. Nejsou ochotni zůstávat ve škole po ukončení vyučování. Probíhalo doučování, jednalo se o předměty český jazyk, matematika, anglický jazyk.

Zájem žáků o jakékoliv činnosti mimo vyučování, ale i v oblasti mimoškolní – např. sportovní aktivity, hudbě je téměř nulový. Ani rodiče nemají zájem je k nějakým aktivitám vést. Je to škoda, protože mnohé děti jsou velice šikovné.

Pro relaxaci žáků slouží stolní fotbaly. O přestávkách je otevřena školní tělocvična. Pod dohledem pedagoga mohou žáci hrát různé míčové hry apod. V případě příznivého počasí mohou o velké přestávce žáci chodit, pod dohledem pedagoga, na školní hřiště.