Charakteristika školy

ZŠ a PrŠ Broumov, je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Škola je příspěvkovou organizací Královehradeckého kraje. Součástí školy jsou základní škola, základní škola speciální, praktická škola jednoletá a praktická škola dvouletá (střední škola). Ke škole patří školská zařízení – školní družina, zájmové vzdělávání. Součástí školy je kuchyně se školní jídelnou.

Škola se nachází v klidné části Broumova. Je zde snadná dostupnost jak z vlakového, tak autobusového nádraží (cca5 minut).

Ve školním roce 2023/2024 zde pokračovalo v pronajatých prostorách odloučené pracoviště SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město nad Metují, kde se připravují žáci v učebním oboru prodavačské práce. Absolventi naší školy, ale i žáci ostatních základních škol, tak mají možnost dalšího vzdělávání. Část školy je dlouhodobě pronajata soukromé mateřské škole Začít spolu.

Jsme základní škola samostatně zřízená pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola směřuje k naplnění kompetencí stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání s upravenými výstupy pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením a Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školu speciální. Při tvorbě ŠVP jsme vycházeli z nutnosti přizpůsobit výuku současným podmínkám a požadavkům, přičemž jsme respektovali určitá omezení našich žáků. Program navazuje na dlouhodobě pozitivní vnímání jejich individuálních možností a schopností. Snažíme se o zdůrazňování kladů a dosažených výsledků a výkonů žáků a tím o účinnou motivaci.

Vzdělávání v praktické škole umožňuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami doplnění a rozšíření všeobecného vzdělání dosaženého v průběhu plnění povinné školní docházky, osvojení vědomostí a dovedností potřebných k výkonu konkrétních jednoduchých činností v různých profesních oblastech i v každodenním životě. Ve vzdělávacím programu je v souladu s individuálními potřebami a možnostmi žáků kladen důraz zejména na vypěstování kladného vztahu k práci, na rozvoj komunikačních dovedností, kultivaci osobnosti, výchovu ke zdravému životnímu stylu a dosažení maximální samostatnosti.  Absolventi praktické školy si doplní a rozšíří všeobecné základy vzdělání dosažené v průběhu školní docházky v základní škole speciální. Osvojí si znalosti a manuální dovednosti potřebné k výkonu konkrétních jednoduchých pracovních činností a získají tak perspektivní možnost uplatnění se v různých profesních oblastech i v životě. Mohou se v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit přiměřeným výkonem v chráněných pracovištích a při pomocných pracích v různých profesních oblastech. Cílem je integrace postižených dětí do společnosti.

Výuka na této škole je zajištěna z velké části kvalifikovaným pedagogickým sborem. K výchovně vzdělávacímu procesu patří neodmyslitelně asistenti pedagoga.

Ve výuce cizích jazyků je povinným jazykem anglický jazyk, který je vyučován od třetího ročníku základní školy. Od září 2022 se od 4. ročníku základní školy vyučuje předmět Informatika 1x týdně.

Pro výuku je k dispozici deset kmenových učeben. Velký význam pro zkvalitnění výuky bylo nainstalování interaktivních tabulí s dataprojektory do některých tříd. Ve všech učebnách je možnost připojení k internetu a možnost využití přenosných digitálních zařízení. Učebna Informatiky je vybavena 12 žákovskými počítači s výukovými programy a připojením k internet, tiskárně, interaktivní tabuli a data projektoru.

Učebna je využívána především pro výuku Informatiky. Je také využívána pro výuku dalších předmětů. V odpoledních hodinách je možnost využití školní družinou. Pro výuku praktických činností slouží školní kuchyňka, keramická dílna, dřevo – dílna. Další vybavení pak tvoří sociální zařízení, kabinety, šatny pro žáky, školní družina, tělocvična, ředitelna, kancelář ekonomky a zástupce ředitele, sborovna, kuchyně a jídelna pro provoz školního stravování.

Pro pobyt žáků venku slouží rozsáhlá školní zahrada a školní hřiště. Za příznivého počasí je zahrada hojně využívána k vyučovacímu procesu a k prožitkové pedagogice. Školní zahrada je vybavena pískovištěm, dřevěným altánem, lavičkami a houpačkami. V odpoledních hodinách je využívána žáky školní družiny, k odpočinku a relaxaci.

Na zahradě je umístěn skleník, záhony a ovocný sad a dílna, která slouží k získání praktických dovedností. 

Součástí školy je školní jídelna. Spolu s kuchyní se nachází v přízemí budovy. V jídelně se stravují žáci školy, zaměstnanci, děti z mateřské školy Začít spolu. Škola provozuje i doplňkovou činnost (obědy pro veřejnost) o kterou je velký zájem. Dále se zde připravují svačiny pro žáky. Je zajištěn pitný režim žákům v jídelně školy.

Školní družina má dvě oddělení po 14 žácích.  Většina žáků využívá školní družinu pravidelně. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnosti ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům přípravu na vyučování. Školní družina je bezplatná.

  V rámci zájmového vzdělávání škola nabízí kroužky: stolní tenis a doučování.