POTRAVINOVÁ POMOC DĚTEM V SOCIÁLNÍ NOUZI V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI VE ŠKOLNÍM ROCE 2023-24

ÚČEL: 

Zajištění bezplatného školního stravování dětem ve věku 2 – 19 let z rodin ohrožených chudobou, materiální nebo potravinovou deprivací ve školním roce 2023/2024.

Školním stravováním se rozumí strava poskytovaná dětem ve školách a zařízeních školního stravování v obvyklém rozsahu (včetně pitného režimu) a kvalitě/nutričním složení tak, jak je stanoveno platnou legislativou. Z projektu jsou hrazeny náklady na potraviny, tedy ta část celkové ceny za stravné, kterou hradí rodič/zákonný zástupce dítěte.

CÍLOVÁ SKUPINA:

Podpořeny můžou být děti, které jsou zapojeny do předškolního vzdělávání (MŠ), jsou žáky ZŠ, víceletých gymnázií, praktických škol nebo SŠ a zároveň

  1. je jejich rodič/zákonný zástupce příjemcem dávek pomoci v hmotné nouzi (doloží potvrzení ÚP) nebo
  2. se jejich rodič/zákonný zástupce nachází v nepříznivé finanční situaci, která byla posouzena 3. stranou (= sociální pracovníci obcí II. a III. typu, OSPOD, školské zařízení – ředitel školského zařízení dle zákona č. 563/2004 Sb., právnické a fyzické osoby dle zákona č. 359/1999 Sb., pověřené výkonem sociálně právní ochrany dětí, poskytovatelé sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., kteří pracují s dětmi, mládeží a rodinami (zejména terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi).