Vnitřní řád školní jídelny

 1. Je stanoven na základě: zákona č.561/2004 ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky
  Ministerstva školství č 107/2005 Sb o školním stravování ve znění pozdějších předpisů,
  vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č 137/2004Sb o hygienic kých požadavcích na
  stravovací služby ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva financí č. 84/2005 Sb
  o nákladech na závodní stravování ve znění pozdějších předpisů.
 2. Vstup do ŠJ po odložení tašek a svršků na chodbě před jídelnou.
 3. Dohled v ŠJ prov á dí učitelé dle rozpisu dohledu , pomocná kuchařka, vedoucí
 4. Strávník /žák/ si umyje ruce, zasedne ke stolu, polévku nalévá dozor, druhý chod si žák
  vyzvedne u výdejního okénka.
 5. Strávníci/žáci/ jsou povi nni řídit se pokyny dohledu
 6. Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a
  společenskými pravidly při stolování.
 7. Technické nebo hygienické závady hlásí st r ávník správci jídelny.
 8. Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby(rozbité nádobí, rozlitý čaj ) zajišťuje správc e
  jídelny.
 9. Za čistotu stolů během výdejní doby odpovídá správce jídelny.
 10. Úraz, nevolnost ve školn í jídelně hlásí strávníci dohledu , nebo vedoucí
 11. V případě onemocnění žáka si smí rodinný příslušník v den onemocnění žáka oběd
  vyzvednout, další obědy musí být odhlášeny. Pokud nejsou, zaplatí žák hodnotu potravin.
 12. Přihlášení a odhlášení oběda den předem osobně nebo telefonicky u vedoucí ŠJ do 14h.
 13. Způsoby placení zálohově předem do konce předchozího měsíce hotově, fakturou
 14. Ceny stravného:
  Do věkových kategorií js ou strávníci zařazováni na dobu školního roku(1.9 31.8.),
  ve kterém dosahují věku dle vyhlášky č.107/2005Sb, přílohy č.2
  děti 3 6let 21, Kč
  žáci 7 10let 24 Kč
  žáci 11 14let 26 Kč
  žáci nad 15let 28 Kč
  svačina 13, Kč
  cizí strávníci 60 Kč
  s dopravou 65 Kč
  15.Dopady při neplacení při neplacení je strávník vyřa zen ze školního stravování.
  16.Výdej obědů
  9,45 11 h výdej do nádob , cizí strávníci
  11h 11,3 0h přípravný ročník
  11,30 13,30h žáci ZŠ Kladská 164, zaměstnanci ZŠ
  13,30 13,45h cizí stráv níci
 15. Obědy se vydávají dle seznamu u žáků, dokladu o zaplacení u cizích
  strávníků.
 16. Připomínky rodičů ke stravování lze podat osobně, nebo telefonicky u vedoucí ŠJ.
  Tel. 491 524 261 mail: ps.zvs.jidelna@seznam.cz
  Tento provozn í řád nabývá účinnosti 1.9.2020
  Marta Chotěbor ská Petra Suchánková Mgr .Petra Pancnerová
  sp rávce vedoucí ŠJ ředitelka