Vnitřní řád školní jídelny

 1. Je stanoven na základě: zákona č.561/2004 ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva školství č 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č 137/2004Sb o hygienických požadavcích na stravovací služby ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva financí č. 84/2005 Sb o nákladech na závodní stravování ve znění pozdějších předpisů.
 2. Vstup do ŠJ po odložení tašek a svršků na chodbě před jídelnou.
 3. Dohled v ŠJ provádí učitelé dle rozpisu dohledu, pomocná kuchařka, vedoucí ŠJ.
 4. Strávník /žák/ si umyje ruce, zasedne ke stolu, polévku nalévá dozor, druhý chod si žák vyzvedne u výdejního okénka.
 5. Strávníci/žáci/ jsou povinni řídit se pokyny dohledu.
 6. Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.
 7. Technické nebo hygienické závady hlásí strávník správci jídelny.
 8. Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby(rozbité nádobí, rozlitý čaj) zajišťuje správce jídelny.
 9. Za čistotu stolů během výdejní doby odpovídá správce jídelny.
 10. Úraz, nevolnost ve školní jídelně hlásí strávníci dohledu, nebo vedoucí ŠJ.
 11. V případě onemocnění žáka si smí rodinný příslušník v den onemocnění žáka oběd vyzvednout, další obědy musí být odhlášeny. Pokud nejsou, zaplatí žák hodnotu potravin.
 12. Přihlášení a odhlášení oběda- den předem osobně nebo telefonicky u vedoucí ŠJ do 14h.
 13. Způsoby placení- zálohově předem do konce předchozího měsíce- hotově, fakturou.
 14. Ceny stravného:

           Do věkových kategorií jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku(1.9-31.8.),

           ve kterém dosahují věku dle vyhlášky č.107/2005Sb, přílohy č.2

           děti 3-6let            21,-Kč

           žáci 7-10let          24,-Kč

           žáci 11-14let        26,-Kč

           žáci nad 15let       28,-Kč

           svačina                 15,-Kč

           cizí strávníci         72,-Kč

           s dopravou            77,-Kč

      15.Dopady při neplacení- při neplacení je strávník vyřazen ze školního stravování.

      16.Výdej obědů

            9,45 – 11h            výdej do nádob, cizí strávníci

           11h – 11,30h         přípravný ročník

           11,30-  13,30h       žáci ZŠ Kladská 164, zaměstnanci ZŠ

           13,30- 13,45h        cizí strávníci

      17. Obědy se vydávají dle seznamu u žáků, dokladu o zaplacení u cizích

            strávníků.

      18. Připomínky rodičů ke stravování lze podat osobně, nebo telefonicky u vedoucí ŠJ.

            Tel. 491 524 261 mail: jidelna@skolabroumov.cz

Marta Chotěborská

správce

Petra Suchánková

vedoucí ŠJ

Mgr. Petra Pancnerová

ředitelka